Каталог товаров

Политика конфиденциальности

 • Naudojamos sąvokos:

  Pardavėjas – Lietuvos respublikos VĮ Registrų centras, juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo UAB “UTVT”, įmonės kodas 126090059, PVM mokėtojo kodas LT260900515 buveinės adresas Ukmergės 283b Vilnius LT -06313.

  Pirkėjas - Sulaukęs pilnametystės veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo ar tinkamai įgalioti jų atstovai.

  Partneris - Trečioji šalis, kuriai dėl sutartinių įsipareigojimo įvykdymo Pirkėjui, Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjo Asmens duomenis.

  Paslaugos - Bet kurios Pardavėjo fizinėje pardavimo vietoje ar internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“ teikiamos paslaugos.

  Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės naudojantis „viskasvoniai.lt“ internetine parduotuve.

  Asmens duomenys - Bet kuri su fiziniu asmeniu susijusi informacija, kurio tapatybė yra žinoma Pardavėjo arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta tokiais duomenimis kaip asmens kodas ir/ar kitais būdais.

  Taisyklės - Šios prekių pirkimo-pardavimo „viskasvoniai.lt“ internetinėje parduotuvėje taisyklės.

  Naršyklė - Programa skirta atvaizduoti internetinius puslapius asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

  Slapukas - Maža rinkmena, siunčiama į asmens naudojamo internetinio tinklo naršyklę besilankant „viskasvoniai.lt“ internetinėje parduotuvėje ir saugoma Pirkėjo įrenginyje.

  IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam įrenginiui priskirtas unikalus numeris.

   

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Pardavėjo Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Pardavėjo teikiamomis Paslaugomis.
  1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto panaudojimo, taip pat užtikrinti Pardavėjo teikiamų Paslaugų teikimą Pirkėjams ir tolimesniam Paslaugų kokybės gerinimui.
  1.3. Pardavėjo surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi Pardavėjo darbuotojai, kurie sužino Pirkėjo Asmens duomenis, privalo saugoti juos paslaptyje, net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
  1.4. Pirkėjas laikomas perskaitęs Privatumo politiką ir su ja susipažinęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo duomenis.

  2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teikėjai ir gavėjai

  2.1. Tinkamo geriausio pasiūlymo Pirkėjui parengimui.
  2.1.1. Renkami Asmens duomenys - Pirkėjo pateikti vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar bet kokios kitos Pirkėjo pasiūlytos komunikacijos priemonės.
  2.1.2. Šie duomenys renkami su tikslu suteikti Pardavėjui galimybę pateikti Pirkėjui tinkamą komercinį pasiūlymą.
  2.1.3. Duomenų saugojimo laikas 1 (vieneri) metai.
  2.1.4. Duomenų teikėjai - tiesiogiai iš duomenų subjekto.
  2.1.5. Duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims.
  2.2. Sutarčių su Pirkėjų sudarymui ir tinkamam jų įvykdymui, prekių pardavimui.
  2.2.1. Renkami Asmens duomenys - Pirkėjo pateikti vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, banko sąskaitos numeris, užsakytų prekių ar Paslaugų pristatymo adresas.
  2.2.2. Šie duomenys renkami su tikslu Pardavėjui paruošti bei tinkamai įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį - parduoti prekes ar Paslaugas Pirkėjui.
  2.2.3. Duomenų saugojimo laikas 5 (penkeri) metai, bet ne trumpesnis, nei parduotų prekių garantinis laikotarpis.
  2.2.4. Duomenų teikėjai - tiesiogiai iš duomenų subjekto.
  2.2.5. Pirkėjui užsakius prekių ar Paslaugų pristatymą ir/ar montavimą Pirkėjas sutinka, kad aukščiau išvardinti Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo Partneriams - transporto kompanijai ar kurjerių tarnybai ir/arba Prekių montavimą atliekančiai įmonei.
  2.3. Sutarčių su Pirkėjų sudarymui ir tinkamam jų įvykdymui, Pirkėjui pageidaujant įsigyti prekes išsimokėtinai.
  2.3.1. Renkami Asmens duomenys - Pirkėjo pateikti vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, banko sąskaitos numeris, užsakytų prekių ar Paslaugų pristatymo adresas, Pirkėjo asmens kodas.
  2.3.2. Šie duomenys renkami su tikslu Pardavėjui paruošti bei tinkamai įvykdyti pirkimo - pardavimo sutartį ir perdavus Pirkėjo Asmens duomenis Partneriams - lizingo kompanijai, įvertinti kliento mokumą ir kreditavimo galimybes.
  2.3.3. Duomenų saugojimo laikas 5 (penkeri) metai, bet ne trumpesnis, nei parduotų prekių garantinis laikotarpis.
  2.3.4. Duomenų teikėjai - tiesiogiai iš duomenų subjekto.
  2.3.5. Pirkėjui pageidaujant įsigyti prekes išsimokėtinai Pirkėjas sutinka, kad anksčiau išvardinti Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo Partneriams - lizingo kompanijai Pirkėjo mokumui ir kreditavimo galimybėms įvertinti.
  2.3.6. Pirkėjui užsakius prekių ar Paslaugų pristatymą ir/ar montavimą Pirkėjas sutinka, kad aukščiau išvardinti Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo Partneriams - transporto kompanijai ar kurjerių tarnybai ir/arba Prekių montavimą atliekančiai įmonei.

  2.4. Pirkėjo pirkimo suasmeninimui ir geresniam pirkėjo aptarnavimui

  2.4.1. Pirkėjo pirkimui pagerinti bei palengvinti gali būti renkami pirkėjo IP adresas, susijusi su IP adresu buvimo vieta (IP adresai yra susieti su tam tikra pasaulio šalimi ar miestu), elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris.
  2.4.2. Šie duomenys renkami kaip įmanoma kokybiškiau aptarnauti Pirkėją, pasiūlyti optimaliausias, geriausiai Pirkėjo poreikius atitinkančias internetinės parduotuvės „viskasvoniai.lt“ prekes ir Paslaugas.
  2.4.3. Duomenų saugojimo laikas 1 (vieneri) metai po paskutinio Pirkėjo apsilankymo internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“.
  2.4.4. Duomenų teikėjai - tiesiogiai iš subjekto ir internetinės parduotuvės „viskasvoniai.lt“ naudojamus Slapukus.
  2.4.5. Pardavėjas šiuo atveju tiesiogiai neperduoda jokių surinktų Pirkėjo Asmens duomenų trečiosioms šalims, tačiau nuasmeninti naršymo duomenys gali būti perduoti programinės įrangos kūrėjams.

  2.5. Pardavėjo ir Pirkėjo interesų apsaugai ir gynimui vykdomas vaizdo stebėjimas fizinėse Pardavėjo pardavimo ir prekių sandėliavimo - išdavimo vietose.

  2.5.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant užtikrinti Pardavėjo ir/arba Pirkėjo saugumą, ginti Pirkėjo ir/ arba jo atstovo gyvybę ir sveikatą taip pat kitas Pirkėjo ir/arba Pardavėjo teises. Siekiant teisėto intereso, apsaugoti Pirkėjus, Pardavėjo darbuotojus, lankytojus, jų bei Pardavėjo turtą, vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas.
  2.5.2. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys - vaizdo įrašo duomenys Pardavėjo valdomose patalpose ir/arba teritorijoje.
  2.5.3. Prieš patekdami į patalpas ir/arba teritoriją, kuriuose vykdomas vaizdo stebėjimas, Pirkėjai ir/arba lankytojai informuojami specialiais žymenimis apie vaizdo stebėjimą.
  2.5.4. Duomenų saugojimo laikas - 6 (šešeri) mėnesiai.
  2.5.5. Duomenų teikėjai - tiesiogiai iš duomenų subjekto, jam apsilankius vaizdo kameromis stebimose Pardavėjo patalpose ir patekus į vaizdo stebėjimo lauką, iš vaizdo kameros.
  2.5.6. Duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims.

  3. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

  3.1. Pardavėjas vidinėmis organizacinėmis bei techninėmis priemonėmis siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų ir informacijos saugumą. Siekiant apsaugoti Asmens duomenis ir informaciją, Pardavėjas naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
  3.2. Pirkėjo pateikti Asmens duomens duomenys yra saugomi nuo  pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo, sukčiavimo ar asmens tapatybės vagystės. Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis gali pasiekti tik įgalioti Pardavėjo darbuotojai, kuriems Pirkėjo pateikta informacija būtina vykdyti tiesiogines darbo pareigas.
  3.3. Pirkėjas privalo saugoti ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) prie internetinės parduotuvės „viskasvoniai.lt“.
  3.4. Pirkėjas privalo saugoti iš Pardavėjo gautą informaciją ir savo Asmens duomenis nuo atskleidimo kitiems tretiesiems asmenims. Taip pat nedelsiant pranešti Pardavėjui apie matomus pažeidimus, jei jam tokia informacija tapo prieinama.

  4. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  4.1. Jei Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Pardavėjui iškyla prievolė pateikti bet kuriuos tvarkomus Pirkėjo Asmens duomenis trečiosioms šalims įskaitant, bet neapsiribojant ikiteisminio tyrimo institucijomis ir teismais, duomenys pateikiami be išankstinio Pranešimo Pirkėjui apie tai, jei Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatyta kitaip.

  5. Pirkėjo teisė susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis

  5.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su duomenimis ir gauti informaciją, ar Pardavėjas tvarko jo Asmens duomenis, pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą - Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelė ar vairuotojo pažymėjimą ir jei taip yra, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis, taip pat gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys buvo surinkti, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo pateikti, ar visi pirkėjo teikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Pirkėjas turi teisę gauti iš Pardavėjo savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo atveju Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Pardavėją raštu, gavęs Pirkėjo paklausimą Pardavėjas, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis per trisdešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Remiantis šiuo punktu duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
  5.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis, jeigu susipažinęs su Pardavėjo tvarkomais savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Šiuo atveju Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją raštu su prašymu ištaisyti neteisingus ar netikslius Asmens duomenis, taip pat papildyti neišsamius Asmens duomenis. Pardavėjas, išnagrinėjęs prašymą ir nustačius jį pagrįstu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas papildyti ar patikslinti visus reikiamus Pirkėjo Asmens duomenis.
  5.3. Teisė būti pamirštam yra Pirkėjo teisė prašyti Pardavėjo nutraukti Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą, t.y. ištrinti duomenis, tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi su Pirkėjo sutikimu, arba kai Asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba asmens duomenys turi būti ištrinti dėl teisinės prievolės. Šiuo atveju Pirkėjas privalo prašymą dėl nesutikimo tvarkyti Asmens duomenis raštu pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu. Pardavėjas, išnagrinėjęs prašymą ir nustačius jį pagrįstu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pašalinti visus turimus Pirkėjo Asmens duomenis.
  5.4. Pirkėjas turi teisę apriboti Pardavėjui galimybę tvarkyti jo asmens duomenis. Šiuo atveju pirkėjo duomenys nebebus tvarkomi, su jais Pardavėjas negalės atlikti jokių veiksmų išskyrus saugojimą. 
  5.5. Pirkėjas turi teisę į duomenų perkeliamumą. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas paprastu susistemintu formatu, Pardavėjo tvarkomus Pirkėjo duomenis persiųstu kitam Pirkėjo nurodytam asmeniui.
  5.6. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei mano, kad Pardavėjas tvarko Asmens duomenis pažeidžiant jo interesus ir teises pagal galiojančius teisės aktus.
  5.7. Pirkėjas prašymus dėl susipažinimo su Pardavėjo tvarkomais Asmens duomenimis, dėl Asmens duomenų patikslinimo, dėl nesutikimo tvarkyti Asmens duomenis, dėl Asmens duomenų tvarkymo apribojimo ir Asmens duomenų perkėlimo gali siųsti elektroniniu paštu pagalba@utvt.lt . Prašyme turi būti tiksliai nurodytas Pirkėjo Vardas Pavardė, prašymas privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.

  6. Slapukų politika

  6.1. Pardavėjas savo internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“ gali naudoti Slapukus (angl. Coockies). Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį apsilankius tinklapyje. Pardavėjas naudoja slapukus siekdamas užtikrinti sklandų internetinės parduotuvės veikimą, bei patogesnį Pirkėjo naudojimąsi ja.
  6.2. Pardavėjas stebi internetinės parduotuvės „viskasvoniai.lt“ lankomumą Google Analytics pagalba. Google Analytics naudojame tam, kad suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklapiu ir pagerinti Pirkėjams teikiamų Paslaugų teikimą. Google Analytics renka tik anoniminę informaciją, ši informacija nėra naudojama Pirkėjo tapatybei nustatyti. Google kompanijos Slapukų naudojimui taikoma Google privatumo politika.
  6.3. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“ gali naudoti socialinių tinklų, tokių kaip Facebook, Google+ ir kitus socialinių tinklų įskiepius ir Slapukus. Pardavėjas savo Internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“ gyvam bendravimui su Pirkėjais naudoja tawk.to tinklo bendravimo ir susirašinėjimo sistemą. Jei Pirkėjas naršant internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“ nėra prisijungęs prie savo asmeninės Facebook, Gogle+ ar kitos socialinių tinklų paskyros, Pardavėjo internetinėje parduotuvėje naudojami socialinių tinklų Slapukai neturės jokios įtakos Pirkėjo Asmens duomenims. Jei Pirkėjas prisijungęs prie savo socialinių tinklų paskyros, informaciją apie pirkėjo naršymą gaus Pirkėjo naudojami socialiniai tinklai. Pardavėjas šios informacijos nerenka ir negauna.
  6.4. Internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“ besilankantis Pirkėjas toliau naršydamas joje ir nekeisdamas esamų nustatymų, sutinka, kad būtų naudojami Slapukai.
  6.5. Pažymėtina tai, kad dauguma Naršyklių priima slapukus automatiškai, tačiau Pirkėjas, vadovaudamasis savo Naršyklės nustatymais, gali šias funkcijas išjungti, nustatyti, kad Naršyklėje Slapukai nebūtų priimami, naudoti Naršyklę „private“ ar „incognito“ režimu, taip pat Ištrinti visus naršyklėje sukauptus Slapukus.
  6.6. Išjungdamas Slapukus savo naudojamoje Naršyklėje, blokuodamas jų priėmimą, ar naudodamas Naršyklę „private“ ar „incognito“ režimu, Pirkėjas sutinka, kad kai kurios internetinės parduotuvės „viskasvoniai.lt“ funkcijos neveiks arba veiks netinkamai.
  6.7. Kokius slapukus naudoja Pardavėjas: 

  Slapuko pavadynimas

  Duomenų tvarkymo tikslas

  Galiojimo laikas

  Tawk_58c94a2497fbd80a94fc2d3f
  __tawkuuid
  tawkUUID
  Tawk.to pokalbių programos informacija. 180 d.
  omnisendAnonymousID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. 365 d.
  __utmz
  __utma
  Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. 182 d.
  __cfduid Slapukas naudojamas atskirti vartotojus, kurie naudoja tą patį IP ir jiem pritaiko naudojamus saugumo nustatymus. 365 d.
  c_user
  fr
  pl
  Xs
  Slapukai „Facebook“ tinklui. 90 d.
  datr Slapukas internetiniam tinklui „Facebook“, kuris Jus identifikuoja kaip naudotoją. 640 d
  sb Slapukas „Facebook“ socialiniam tinklui, leidžiantis rodyti reklamą. 730 d
  locale
  wd
  Naudojamas bendrinant turinį „Facebook“. 7 d.
  _ga Naudojamas lankytojams atskirti. 730 d.
  __cfduid Slapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti (tawk.to). 2 sav.
  _gid Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti 24 val.
  TawkConnectionTime
  ss
  Šie slapukai yra naudojami norint, kad pokalbio (livechat) funkcija su klientais būtų įgalinta svetainėje.
   
  šią sesiją 
  __utmc
  __utmb
  __utmt
  Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. šią sesiją 
  language  Sukurtas saugoti kalbos pasirinkimą. šią sesiją 
  PHPSESSID
  sid_key
  sid
  Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui. šią sesiją 
  omnisendSessionID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. šią sesiją 
  soundestID
  soundest-views
  Vartotojų iš naujienlaiškių lankomumo analizė. šią sesiją 
  presence
  act
  Slapukas „Facebook“ tinklui. šią sesiją 

   

  7. Trečiųjų asmenų tinklapiai

  7.1. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“ yra nuorodos į bet kuriuos trečiųjų asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose naudojamą Privatumo politiką. Pardavėjas atsako tik už informaciją pateikiama internetinėje parduotuvėje „viskasvoniai.lt“.

  8. Baigiamosios nuostatos

  8.1. Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčiai sprendžiami geranoriškai - derybų keliu. Nepavykus  išspręsti ginčo derybomis - Lietuvos Respublikos teismuose, įstatymų numatyta tvarka.

 • Подпишись и выйграй

  Наши партнеры